AKTYWIZACJA ZAWODOWA > O projekcie

O projekcie

Projekt „Akademia Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego funduszy Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Projekt „Akademia Aktywizacji Zawodowej” realizowany jest w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.
 
Celem projektu jest objęcie wsparciem 60 osób  w wieku 15-29, zamieszkujących  województwo wielkopolskie, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET ) oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy do 31.12.2017r.
 
W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:
 
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB – DORADZTWO ZAWODOWE
Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań Uczestników/Uczestniczek oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych. W ramach tego wsparcia zostanie stworzony dla każdej osoby Indywidualny Plan Działania.
 
2. PORADNICTWO PRACY
Wsparcie ma na celu dobór odpowiedniej pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu, pobudzenie do samodzielnych działań.
 
3. SZKOLENIA
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji  oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
• Pracownik biurowy z modułem eko-biura
• Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych z prawem jazdy kategorii B
• Sortowacz surowców wtórnych z modułem wózka widłowego
Szkolenia zakończone egzaminem końcowym potwierdzającym kwalifikacje.
 
4. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ
Realizacja zadania ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Ponadto, praktyczne doświadczenie zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.