AKTYWIZACJA ZAWODOWA > Rekrutacja

Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 60 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) wiek 15-29 lat (w szczególności 15-24)
b) osoby z niepełnosprawnościami
c) miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie woj. wielkopolskiego
d) niezarejestrowane w urzędach pracy, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydatka na rynku pracy:
a) kobiety – 10 pkt.
b) osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 5 pkt.
c) osoby niepełnosprawne  – 5 pkt.
d) doświadczenie zawodowe:
• brak – 5 pkt.
• do 12 miesięcy – 4 pkt.
• 1-2 lata – 3 pkt.
e) wykształcenie maksymalnie średnie – 5 pkt.

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony od lutego 2017 r.

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów. Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie, będzie prowadzony do momentu zakwalifikowania 110% uczestników, czyli 66 osób, z czego 10% osób będzie zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów, tj.:
• formularza zgłoszeniowego
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy
• zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej

Szczegółowe informacje dotyczące wag punktowych oraz warunków uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie Projektu »

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 14 dni.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na facebook’u, stronie projektu oraz biurze projektu.

Wypełnione dokumenty będą przyjmowane w Biurze projektu, listownie oraz mailowo.

Biura Projektu:
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A lok. 1110
60-529 Poznań
e-mail:biuro@aktywizacja-zawodowa.pl

Osoby spełniające kryteria formalne odbędą rozmowę z psychologiem doradcą zawodowym. Rozmowa ma na celu zdiagnozowanie problemów dotyczących czynnych uzależnień czy deficytów psychicznych uniemożliwiających udział w projekcie, a kwalifikujących do skorzystania z innego wsparcia oraz wstępnego zdiagnozowania predyspozycji do zawodów: audytor efektywności energetycznej i monter instalacji OZE . Psycholog określi w skali od 0 (niski) do 10 (b. wysoki) poziom potrzeby objęcia danej osoby wsparciem.

W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba osób, niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.